Szukaj
Menu Menu
Nazwa w postaci napisu BAROSSA
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.barossawina.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.barossawina.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez BAROSSA Piotr Węglarz; Podgórna 4; Wielichowo 64-050; NIP: 8491497384; REGON: 301202239 zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu: 508143341 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00, koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: barossawina@gmail.com

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”.

Składanie zamówień jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, które są ogłaszane na stronie internetowej Sprzedającego.

Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem systemu DOTPay (płatności za towar dokonywane przez system DOTPay odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – DOTPay z siedzibą w Krakowie).

Wszystkie zakupione towary w tym również czasopisma i książki będące przedmiotem zamówionej usługi prenumeraty lub subskrypcji, wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych. Dane są podane dobrowolnie.

Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest BAROSSA Piotr Węglarz; Podgórna 4; Wielichowo 64-050; barossawina@gmail.com. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.

W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).

Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: barossawina@gmail.com Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 508143341 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00. Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 6 (sześć) miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego towaru.

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14(czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Kupującemu, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty lub subskrypcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem . Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli przedmiotem zamówienia są dzienniki, periodyki lub czasopisma.

Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:

Towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Kupującego złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.

Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu DotPay, bądź zwykłym przelewem internetowym).

Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną Fedex lub przez Pocztę Polską (Pocztex),  Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską wg poniższych stawek:

FedEx

Przesyłka do 30kg:

- płatna z góry – 19 zł

- płatna przy odbiorze – 23 zł

Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu paragon lub faktura VAT.

Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,

przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Barossa Włodzimierz Bzyl lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto Barossa Piotr Węglarz nr.: 77906300082106020010470001

Barossa Piotr Węglarz zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu

Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Kupujący zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Sklepu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Barossa Piotr Węglarz.

ul. Podgórna 4, 64-050 Wielichowo

 

Ja, .............................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...........................

...........................

...........................

..........................

..........................

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl